LTS: Những bài vở trên đây không nhất thiết là quan điểm của diễn đàn. Mục đích để đóng góp tài liệu tham khảo, tài liệu lịch sử làm phong phú thêm trí tuệ, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác tập đoàn việt gian Cộng Sản. tội ác tên Giặc Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai việt gian bán nước đã cố tình bưng bít, dấu kín, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, giết hàng chục triệu người dân vô tội, bỏ tù hàng triệu quân cán chính VNCH, bán đất dâng biển, làm nô lê cho Tàu, Nga..v.v..
" Hiểu một thời đại nghĩa là phải lấy con tâm và con mắt lịch sử, nghiệm qua các thời đại để mà đứng trên nền tảng với điều kiện đó để mà hiểu thời đại đó.""[HH-trang45]
" Để phục hưng và phục hoạt, phải lấy một con mắt nghiêm ngặt Việt, đứng siêu nhiên trên lập trường Việt, thi thiết bằng những chính sách và kế hoạch siêu nhiên và nghiêm ngặt, có một thái độ nghiêm ngặt và siêu nhiên lịch sử Việt."[HH-trang45]HOME-Tro Ve Trang Chinh
Friday, February 26, 2010

Hai Lá Cờ, Hai Bên Chiến Tuyến -2-Trần Quốc Kháng

(CCRÐ)

Trong chiến dịch CCRÐ, cán bộ VC đã triệt để thi hành đúng chỉ thị của “Bác vả Ðảng”: Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Có nghĩa là tiêu diệt tận cội nguồn (nòi giống) của bốn thành phần ‘Trí Thức, Phú Nông, Ðịa Chủ, Cường Hào’ trong xã hội để thực hiện CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN.Blog Archive